Algemene voorwaarden van Breakies yoga, geregistreerd onder kvk nummer 2031555, gevestigd op Zuidhaven 77, 4761 CT Zevenbergen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, losse lessen, workshops, trainingen, ceremonies,1 daagse retraites en yoga reizen van Breakies yoga. Door deelname hieraan verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Breakies yoga kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Terbeschikkingstelling van onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.breakiesyoga.nl. Breakies yoga verstrekt aan iedereen die een overeenkomst met Breakies yoga wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden goed voordat je deel neemt aan een activiteit van Breakies Yoga. Aanmelden. Je kunt je aanmelden voor een van de lessen, trainingen, workshops of ceremonies via whatsapp 06-50262118 of www.breakiesyoga.nl. Voor de one day seven retreat geld aanmelden via het contact formulier via www.sevenretreat.nl. Aanmelden yogareizen via mail info@breakiesyoga.nl Betaling cursisten. Betaling geschied doormiddel van een betaalverzoek. 10 rittenkaart: 26 weken geldig 6 rittenkaart: 15 weken geldig Na betaling is je inschrijving definitief
Betaling opdrachtgever ceremonie & retreat Betaling geschied doormiddel van een factuur met een betalingstermijn van 8 dagen. Voorafgaande aan de opdracht is de offerte goedgekeurd en bevestigd via de mail. Onvoorziene kosten worden eerst besproken voordat ze gemaakt worden.
Annuleren yogales Tot 24 uur voor de les kan je de les verplaatsen. Binnen 24 uur afmelden word er een halve les in rekening gebracht. Annuleren Ceremonie of Retreat deelnemers Bij annulering door de deelnemer zelf, wordt er geen geld terugbetaald. Wel kun je in overleg iemand in jouw plaats laten deelnemen. Mocht er een wachtlijst zijn dan kan jouw mat ook gevuld worden en kan jou sessie verplaats worden naar een andere datum. Annuleren door coach/docent Wanneer de activiteit word geannuleerd door de coach/docent heeft u als de Annuleren Retreat opdrachtgever. Bij annuleren van een goedgekeurde offerte worden de gemaakte kosten en urendeclaratie in rekening gebracht.
Deelnemer de keuze op verplaatsen van de activiteit of geld retour.
Aansprakelijkheid Breakies yoga aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen verzorgd door Breakies yoga. De activiteiten zoals die worden aangeboden door de docent zijn bedoeld als vrijetijdsbestedingen persoonlijke ontwikkeling, niet ter vervanging van medische behandelingen of therapie. de deelnemer is er zich bewust van dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent van Breakies yoga. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huis en /of behandelend arts te worden geraadpleegd. Breakies yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop, training of retaite bij, of verzorgd door Breakies yoga, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/ of letsel. Breakies yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/ of geestelijk letsel of blessures, verband houdende met et volgen van lessen of deelname aan workshops, trainingen of retraites bij, of verzorgd door Breakies yoga. Breakies yoga is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/ of diefstal van uw eigendommen.
Privacy Breakies yoga gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houd zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden ook gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van wijzigingen en activiteiten mocht je dit niet willen geef dit dan schriftelijk aan. Heb respect voor de privacy van alle aanwezigen. Publiceer geen foto’s , video’s of geluidsopnames zonder hun toestemming.
Brancheorganisatie. Breakies yoga is lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland en Koninklijke Horeca Nederland.
Opleiding. Yoga: Hatha Raja Yoga, Yin Yoga, Yoga Nidra, Klanksessies, Mediteren en ademwerk. Horeca: Sociaal Hygiene, Haccp, Allergenen, Leermeester.